Alimenty - adwokatwodzislawslaskicompl

Przejdź do treści

Menu główne:

Alimenty

Alimenty między małżonkami
Orzeczenie rozwodu lub separacji może skutkować obowiązkiem alimentacyjnym między byłymi małżonkami. Alimenty tego typu sąd orzeka na wniosek jednej ze stron.
Przesłanki do orzeczenia alimentów między byłymi małżonkami
Przesłanka 1, to usprawiedliwione potrzeby strony uprawnionej. Chodzi o wydatki, bez których zaspokojenie podstawowych potrzeb i godna egzystencja są niemożliwe. Uprawnienie do alimentów od byłego małżonka można uzyskać wykazując przed sądem, że rozwód sprawił, że doświadcza niedostatku. Analizując sytuację strony uprawnionej, rozpatruje aktualne, a nie potencjalne wydatki ponoszone przez nią na życie. Chodzi o elementarne koszty utrzymania tj. opłaty za czynsz lub wynajem mieszkania, opłaty za wodę i prąd, koszty ogrzewania, wydatki ponoszone na żywność, leki i odzież i wiele innych.
Przesłanka 2, to możliwości osiągania dochodów z pracy zarobkowej lub majątku przez stronę zobowiązaną do płacenia alimentów. Chodzi o dochody, jakie daje praca zarobkowa na etacie, własna działalność gospodarcza oraz posiadany majątek. Sąd przygląda się wnikliwie faktycznym możliwościom zarobkowo majątkowym strony. Bardzo często różnią się one od osiąganych przez nią dochodów. Innymi słowy, sąd bierze pod uwagę warunki bytowo materialne, jakie strona osiągnęłaby przy dołożeniu należytego wysiłku i starań. Częstą praktyką osób ubiegających się o obniżenie alimentów na byłego współmałżonka jest przedstawianie sądom dochodów o wiele niższych niż możliwe do osiągnięcia w danym zawodzie, z danym wykształceniem i na danym stanowisku. Podobnie ma się rzecz z prezentowaniem sądom dochodów osiąganych z majątków, tj. z wynajmu mieszkań, lokali, w których odbywa się sprzedaż, dzierżawy gruntów itp.
Przesłanka 3, to odpowiedzialność za rozpad małżeństwa, nazywana w prawie winą za rozkład pożycia.
Orzekając rozwód sąd może stwierdzić, że żadna ze stron nie ponosi winy za rozkład pożycia. Wówczas strona niewinna wnosi o alimenty od drugiej, również niewinnej strony.
Sąd może stwierdzić też, że za rozkład pożycia winę ponosi jedna ze stron. W takiej sytuacji, strona niewinna wnosi o alimenty od strony ponoszącej winę za zaistniałą sytuację.
Jest jeszcze jedna możliwość, mianowicie taka, że winę za rozkład pożycia sąd przypisuje obu stronom. Wówczas strona winna wnosi o alimenty od również winnej strony.
Pierwsze dwie sytuacje dają podobne możliwości w zakresie ubiegania się o alimenty. Przypomnijmy, o alimenty upomina si wówczas strona, której sąd nie przypisał winy lub wyłącznej winy za rozkład pożycia. Osoba taka może wnosić o alimenty ze strony byłego współmałżonka jeśli wykaże, że doświadcza niedostatku. Były małżonek jest wówczas zobowiązany do uiszczania na jej rzecz środków, dzięki którym będzie mogła zaspokoić podstawowe potrzeby życiowe. Są to potrzeby uznane przez sąd za usprawiedliwione.
Wysokość alimentów na rzecz byłego współmałżonka sąd określa proporcjonalnie do możliwości majątkowych i zarobkowych strony, która ma je płacić.
W orzekaniu obowiązków alimentacyjnych między małżonkami nie obowiązuje zasada równej stopy życiowej. Zasada ta obowiązuje tylko wtedy, gdy sąd orzeka alimenty na rzecz dzieci.
Niedostatkiem jest sytuacja, w której wszystkie środki posiadane przez stronę ubiegającą się o alimenty, nie wystarczają na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych. Obowiązek alimentacyjny narzucony byłemu małżonkowi nie obarczonemu wyłączną winą za rozkład pożycia, nie może trwać dłużej niż 5 lat. Wygaszenie go następuje automatycznie. Obowiązek ten przestaje istnieć także wtedy, gdy pobierająca alimenty strona zawrze kolejne małżeństwo.
Obowiązki alimentacyjne byłego małżonka wyłącznie winnego za rozkład pożycia
Jeśli winę za rozkład pożycia sąd przypisze tylko jednej ze stron, strona przeciwna ma prawo domagać się od niej świadczenia alimentacyjnego. Uzyskanie alimentów wymaga wówczas jedynie udowodnienia obniżenia poziomu życia po rozwodzie. Małżonek uprawniony do alimentów nie musi wykazywać, że doświadcza niedostatku. Obowiązek alimentacyjny małżonka wyłącznie winnego za rozkład pożycia na rzecz drugiej strony nie wygasa po upływie 5 lat. Strona uprawniona może pobierać alimenty do momentu zawarcia kolejnego małżeństwa.
Reasumując, przypisanie byłemu współmałżonkowi całkowitej winy za rozkład pożycia małżeńskiego i udowodnienie tego przed sądem, sprawia, że uzyskanie od niego alimentów jest o wiele łatwiejsze. Alimenty te są zazwyczaj wyższe i można otrzymywać je przez resztę życia.
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego