Rozwód - adwokatwodzislawslaskicompl

Przejdź do treści

Menu główne:

Rozwód

Jak wygląda sprawa rozwodowa
Sprawa rozwodowa inicjowana jest przez powoda. Powodem jest strona, która wnosi do sądu pozew o rozwód. Wnosząc pozew, musi jednocześnie wnieść opłatę w wysokości 600 złotych.
Pozew rozwodowy wnosi powód i składa go w sądzie okręgowym przypisanym do ostatniego miejsca wspólnego zamieszkania małżeństwa, jeśli jedna ze stron wciąż tam przebywa.
Jeśli nie, trzeba wnieść pozew w sądzie okręgowym przypisanym miejscu zamieszkania strony pozwanej.
Jeśli nie można stwierdzić, gdzie przebywa pozwany, pozew rozwodowy składa się w sądzie okręgowym przypisanym miejscu zamieszkania powoda.
Prawo do złożenia pozwu ma każda ze stron.
Istnieją sytuacje, w których strona składająca pozew może prosić sąd o zwolnienie z opłaty.
Strona, która wniosła pozew musi przybyć do sądu na pierwszą rozprawę. Jeśli się nie stawi, sąd zawiesza postępowanie.
Sprawy rozwodowe rozpatrywane są w następującym składzie: jeden sędzia zawodowy i dwóch ławników.
Część dowodowa sprawy o rozwód
Najważniejszą częścią sprawy rozwodowej są dowody. Para, która chce rozwiązać swoje małżeństwo musi wykazać w sądzie, że nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Stan ten wykazuje się różnymi dowodami, z których najważniejsze jest przesłuchanie samych zainteresowanych.
Długość i zawiłość sprawy rozwodowej zależy głównie od samych stron. Jeśli chcą, wszystko może przebiegać szybko i sprawnie i zająć zaledwie jedną lub dwie rozprawy sądowe.
Sprawy rozwodowe są długie i skomplikowane, jeśli sąd zmuszony jest rozpatrywać winę za rozkład pożycia. A zmuszony jest do tego wówczas, gdy strony nie wyrażą zgody na rozwód bez orzekania o winie lub jedna strona sprzeciwi się takiemu rozwiązaniu.
Sprawę rozwodową wydłuża i komplikuje konieczność rozstrzygania kwestii praw rodzicielskich, kontaktów z dziećmi i alimentów. Strony, które porozumieją się w tych kwestiach mogą liczyć na krótki i szybki rozwód. Podczas rozprawy, sąd może dojść do wniosku, że dane małżeństwo może dalej istnieć jeśli skorzysta z pomocy mediatora. W takim wypadku, para jest kierowana na spotkanie ze specjalistą od mediacji rodzinnych.
Dowody w sprawie rozwodowej, to zeznania stron, a także przedstawione przez nie dokumenty, filmy, zdjęcia, korespondencja elektroniczna itp. Strony mają prawo pokazywać sądowi wszystko, co potwierdza wiarygodność ich zeznań.
W sprawach o rozwód bierze się pod uwagę dowody z urzędu, takie jak rozmowy kuratorów przeprowadzane w miejscu zamieszkania małoletnich dzieci.
Kolejnymi dowodami w tego typu sprawach mogą być opinie biegłych psychologów, psychiatrów, lekarzy i inne.
Każda ze stron może powoływać świadków, których sąd musi przesłuchać.
Na życzenie jednej lub obu stron sąd orzeka o winie w rozkładzie pożycia, czyli przypisuje ją jednemu bądź obojgu małżonkom. Wydłuża to sprawę rozwodową o kolejne postępowanie dowodowe.
Jeśli trzeba, a zazwyczaj tak jest, w trakcie sprawy rozwodowej sąd zajmuje się władzą rodzicielską, kontaktami z dziećmi i alimentami po rozwodzie.
Przesłuchanie stron
Sprawa rozwodowa, a raczej jej wynik opiera się głównie na przesłuchaniu stron. Świadectwa małżonków są najważniejszym źródłem wiedzy o tym jak wyglądało małżeństwo i co spowodowało ewentualny rozkład pożycia.
Sąd bardzo uważnie i szczegółowo przesłuchuje strony.
Jeśli istnieje przeszkoda prawna lub faktyczna, sąd może poprzestać na przesłuchaniu jednego małżonka.
Jeśli jedno z małżonków nie przyjdzie na rozprawę, obowiązkiem sądu jest zbadać przyczynę takiego postępowania.
Jeśli przyczyna jest zależna od strony, sąd ma prawo pominąć dowód z jej przesłuchania.
Jeśli jest niezależna, sąd nie ma takiego prawa. Przesłuchanie stron jest ostatnim elementem rozprawy w sądzie. Zawsze odbywa się na końcu.
Wyrok rozwodowy i jego skutki
Wyrok rozwodowy musi się uprawomocnić. Dopiero wtedy następuje rozdzielność majątkowa byłych małżonków. Wtedy też zawiadamiany jest urząd stanu cywilnego. Kobieta chcąca zrezygnować z używania nazwiska męża, może zrobić to w ciągu 3 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku.
Wyrok rozwodowy obejmuje informację o trybie rozwodu, władzy rodzicielskiej, kontaktach z dzieckiem i alimentach.
Po ogłoszeniu wyroku strony mogą zgłaszać apelację w Sądzie II Instancji.

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego